Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10451/4402
Título: Micropropagation of mature cork-oak (Querqus suber L.) : establishment problems
Autor: Romano, A.
Martins-Loução, M. A.
Palavras-chave: Browning
Contaminants
Cork-oak
Micropropagation
Phenolic compounds
Quercus suber L.
Tissue culture
Data: 1992
Editora: Facultat de Ciències de la Universitat de Ginona
Citação: Scientia gerundensis, 18: 17-27 (1992)
Resumo: S’ han desenvolupat diversos mètodes per a l’ estandarizació de la fase d’ establiment durant la micropropagació de la surera (Quercus suber L.) adulta. Gemes axil.lars i terminals, cultivades, en medi de Gresshof y Doy (1972) (GD), van ser utilizades com a primer explant. L’establiment dels cultius va ser molt dificultós per causa de l’elevat ennegriment dels teixits y/o del medi i per l’elevada contaminació bacteriana. Els problems d’ennegriment, deguts probablement a l’exudació de compostos fenòlics, eren més importants a l’hivern. No obstant, es va aconsenguir l’establiment dels cultius all llarg de tot el cicle anyal, presumiblement pel precondicionament dels esqueixos. Els explants es van establir en medi GD adicionat de 1 mgl-1 de 6-benzilaminopurina (BAP). Cada 4 setmanes es procedia a efectuar un subcultiu en el mateix medi GD i a induir la proliferación amb una taxa de multiplicació de 4:1. S’ induia l’elongació dels brots mitjançant una disminució progressiva de la concentración de BAP. Els millors resultats per a l’ arrelament in vitro es van aconseguir sobre medi en agar solidificat adicionat amb 1 mgl-1 d’ àcid indolacètic (IAA). També es va assajar el medi líquid (sistema sorbarod) i l’arrelament in vivo. Procedures have been developed to standardize the establishment stage during mature cork-oak (Quercus suber L.) micropropagation. Axillary and terminal buds cultured in Gresshof and Doy (1972) (GD) medium were used as first explant. Establishment of cultures was very difficult due to browning of the tissue and/or the medium and bacterial contamination. Browning problems, probably due to phenolic compounds exudation of the primary explant, were found to be higher in winter. Nevertheless, initiation of cultures was possible all over the year, presumably due to the preconditioning of cuttings. Explants were established in a GD medium containing 6-benzlaminopurine (BAP) 1 mgl-1. Every 4 weeks the cultures were subcultured to the same GD medium and induced to proliferate being 4:1 the multiplication rate. Shoots were induced to elongate by decreasing BAP concentration. In vitro rooting on agar-solidified medium suplemented with 1 mgl-1 indolacetic acid (IAA) gave the best results. Liquid medium (sorbarod system) and in vivo rooting were also assayed.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10451/4402
ISSN: 0213-5930
Aparece nas colecções:FC - Artigos em Revistas Internacionais

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
02135930_1992_17_27.pdf1,32 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.