Universidade de Lisboa Repositório da Universidade de Lisboa

Repositório da Universidade de Lisboa >
Faculdade de Ciências (FC) >
FC - Artigos em Revistas Internacionais >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10451/4404

Título: Effects of bark-stripping on the water relations of Quercus suber L
Autor: Correia, O. A.
Oliveira, G.
Martins-Loução, M. A.
Catarino, F. M.
Palavras-chave: Bark-stripping
Quercus suber
Transpiration
Water relations
Issue Date: 1992
Editora: Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
Citação: Scientia gerundensis, 18: 195-204 (1992)
Resumo: Quercus suber, font primària de la undústria del suro, es posa en producció cada 9-10 anys. L’ objectiu principal d’aquest treball és investigar la influència de la lleva o pela del suro sobre l’ activitat estomàtica i les relations hídriques de la surera. Amb aquest propòsit s’han mesurat els canvis diurns de transpiración, la conductància estomàtica i el potencial hídric, en fase prévia i posterior a la pela, durante el mesos de Juliol i Agost dels anys 1989 i 1990. La pela es va efectuar amb diferents intensitas. Les pèrdures d’aigua de la superfície pelada també van ser objecte de mesura. Els resultats mostren que les pelades severes poden determinar una disminució de la conductància estomàtica i considerables pèrdues d’ aigua. L’ <<stress>> determinat per l’extracció del suro no guarda relació clara amb el coeficient de pela sinó amb l’aigua perduda pel tronc, que varia d’arbre en arbre probablement segons la composició dels teixits del floema. Quercus suber is the primary source of industrial cork and can produce cork every 9-10 years. The main objective of this work was to investigate the influence of bark stripping on the stomatal activity and water relations of cork-oak. For this purpose, diurnal changes on transpiration, stomatal conductance and water potencial were measured before and after bark stripping during July and August 1989 and 1990. The stripping on the trees had been done at various intensities. The water loss by the stripped surface was also measured. These results show that severe bark-stripping may lead to a decrease in stomatal conductance and considerable water losses. The stripping stress is not clearly dependent on the stripping coefficients, but rather on the water lost by the trunk which varies from tree to tree probably according to the phloemic tissues composition.
Arbitragem científica: yes
URI: http://hdl.handle.net/10451/4404
ISSN: 0213_5930
Appears in Collections:FC - Artigos em Revistas Internacionais

Files in This Item:

File Description SizeFormat
02135930_1992_195_204.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open

Please give feedback about this item
Statistics
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Logotipo do DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  © Universidade de Lisboa / SIBUL
Alameda da Universidade | Cidade Universitária | 1649-004 Lisboa | Portugal
Tel. +351 217967624 | Fax +351 217933624 | repositorio@reitoria.ul.pt - Feedback - Statistics
DeGóis
Promotores do RCAAP   Financiadores do RCAAP

Fundação para a Ciência e a Tecnologia Universidade do Minho   Governo Português Ministério da Educação e Ciência PO Sociedade do Conhecimento (POSC) Portal oficial da União Europeia