Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10451/4404
Título: Effects of bark-stripping on the water relations of Quercus suber L
Autor: Correia, O. A.
Oliveira, G.
Martins-Loução, M. A.
Catarino, F. M.
Palavras-chave: Bark-stripping
Quercus suber
Transpiration
Water relations
Data: 1992
Editora: Facultat de Ciències de la Universitat de Girona
Citação: Scientia gerundensis, 18: 195-204 (1992)
Resumo: Quercus suber, font primària de la undústria del suro, es posa en producció cada 9-10 anys. L’ objectiu principal d’aquest treball és investigar la influència de la lleva o pela del suro sobre l’ activitat estomàtica i les relations hídriques de la surera. Amb aquest propòsit s’han mesurat els canvis diurns de transpiración, la conductància estomàtica i el potencial hídric, en fase prévia i posterior a la pela, durante el mesos de Juliol i Agost dels anys 1989 i 1990. La pela es va efectuar amb diferents intensitas. Les pèrdures d’aigua de la superfície pelada també van ser objecte de mesura. Els resultats mostren que les pelades severes poden determinar una disminució de la conductància estomàtica i considerables pèrdues d’ aigua. L’ <<stress>> determinat per l’extracció del suro no guarda relació clara amb el coeficient de pela sinó amb l’aigua perduda pel tronc, que varia d’arbre en arbre probablement segons la composició dels teixits del floema. Quercus suber is the primary source of industrial cork and can produce cork every 9-10 years. The main objective of this work was to investigate the influence of bark stripping on the stomatal activity and water relations of cork-oak. For this purpose, diurnal changes on transpiration, stomatal conductance and water potencial were measured before and after bark stripping during July and August 1989 and 1990. The stripping on the trees had been done at various intensities. The water loss by the stripped surface was also measured. These results show that severe bark-stripping may lead to a decrease in stomatal conductance and considerable water losses. The stripping stress is not clearly dependent on the stripping coefficients, but rather on the water lost by the trunk which varies from tree to tree probably according to the phloemic tissues composition.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10451/4404
ISSN: 0213_5930
Aparece nas colecções:FC - Artigos em Revistas Internacionais

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
02135930_1992_195_204.pdf1,3 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.