Downloads and views - Time Series

Number of downloads and views in the period.

Period:
Total Year Month Day

Item Handle
(eg. 1822/417)
 

Item
Downloads and viewsExport
Year Downloads Queries
2011 15,0 1
2012 93,0 21
2013 85,0 48
2014 114,0 71
2015 111,0 81
2016 12,0 5
430,0 227
Downloads and views per year
Downloads by country (top 10)
Views by country (top 10)
Downloads by countryExport
Origin Downloads Perc.(%)
United States United States 227,0 52,91
Germany Germany 39,0 9,09
China China 39,0 9,09
Portugal Portugal 30,0 6,99
France France 11,0 2,56
N/A N/A 10,0 2,33
United Kingdom United Kingdom 10,0 2,33
Philippines Philippines 9,0 2,10
Indonesia Indonesia 7,0 1,63
India India 6,0 1,40
Australia Australia 5,0 1,17
Canada Canada 3,0 0,70
Spain Spain 3,0 0,70
Brazil Brazil 3,0 0,70
Turkey Turkey 3,0 0,70
Poland Poland 3,0 0,70
Malaysia Malaysia 3,0 0,70
Puerto Rico Puerto Rico 2,0 0,47
Argentina Argentina 2,0 0,47
Denmark Denmark 2,0 0,47
Estonia Estonia 2,0 0,47
Slovakia Slovakia 1,0 0,23
Kazakhstan Kazakhstan 1,0 0,23
Czech Republic Czech Republic 1,0 0,23
South Africa South Africa 1,0 0,23
Japan Japan 1,0 0,23
United Arab Emirates United Arab Emirates 1,0 0,23
Russian Federation Russian Federation 1,0 0,23
Taiwan Taiwan 1,0 0,23
Colombia Colombia 1,0 0,23
Italy Italy 1,0 0,23
429,0 100,00
Views by countryExport
Origin Queries Perc.(%)
United States United States 131 58,48
Portugal Portugal 23 10,27
Russian Federation Russian Federation 21 9,38
China China 19 8,48
France France 6 2,68
Poland Poland 4 1,79
Germany Germany 3 1,34
N/A N/A 2 0,89
Brazil Brazil 2 0,89
Angola Angola 2 0,89
Philippines Philippines 2 0,89
Turkey Turkey 2 0,89
Estonia Estonia 1 0,45
Taiwan Taiwan 1 0,45
Colombia Colombia 1 0,45
Mauritius Mauritius 1 0,45
Sweden Sweden 1 0,45
Indonesia Indonesia 1 0,45
Ethiopia Ethiopia 1 0,45
224 100,00